Untitled Document

Jastrzębie Zdrój, 10 październik 2006


STATUT FUNDACJI "Nasza Szkapa"
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą "Nasza Szkapa", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agnieszkę Zera, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Wójtowicza w Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej przy ulicy Piwowarskiej numer 8 (rep. A nr 774 /2006), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.
Fundacja nabędzie osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.
1.Siedzibą Fundacji jest Jastrzębie Zdrój.
2.Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.
1.Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i może prowadzić działalność także za granicą.
2.Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
3.Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

§ 5.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Środowiska.


Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.
1. Podstawowym celem Fundacji jest ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Obok celu podstawowego działalność Fundacji obejmuje:

1)wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, między innymi poprzez :

- organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych z zakresu nowoczesnych metod humanitarnej hodowli zwierząt, humanitarnych metod uboju zwierząt, a także rehabilitacji osób niepełnosprawnych z udziałem zwierząt,

- organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych na rzecz ochrony ekologii i zwierząt oraz ochrony ich środowiska w tym także za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw,

- prowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu metod nowoczesnej i humanitarnej hodowli, ekologicznych sposobów żywienia zwierząt;


2)działalność charytatywną poprzez:
- prowadzenie schronisk dla zwierząt porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację,

- nabywanie zwierząt chorych, starych i maltretowanych, w tym koni rzeźnych,

- diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez Fundację,

- wspieranie schronisk komunalnych;


3)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i promocję zdrowia w tym w szczególności poprzez rehabilitację za pomocą relacji ze zwierzętami,

4)przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, resocjalizację młodzieży trudnej, dzięki kontaktom ze zwierzętami, a także organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych i ich angażowanie w akcje ratowania zwierząt i pomoc dla zwierząt uratowanych,

5)wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

6)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie wykorzystania przyrody i środowiska naturalnego oraz rekreacji z udziałem zwierząt zdrowych i nadających się do pracy,

7)działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego, a także wspieranie programów naukowo-badawczych z zakresu humanitarnej hodowli, transportu i uboju zwierząt;

8)promocję i organizację wolontariatu.


3.Działalność wymieniona w ust. 1. jest wyłączną działalnością statutową Fundacji. Cele Fundacji realizowane są na rzecz ogółu społeczności, mogą być także realizowane na rzecz określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta będzie wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Dotyczy to w szczególności działalności charytatywnej zmierzającej do poprawy warunków sanitarnych i bytowych zwierząt w ubogich gospodarstwach wiejskich.

§ 7.
1.Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
2.Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

a)01.42.Z - działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt z wyłączeniem działalności weterynaryjnej,
b) 74.87.A - działalność związana z organizacją targów i wystaw,
c) 80.42.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
d)85.14.E - działalność paramedyczna,
e)91.33.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
f) 92.31.E - działalność galerii i salonów wystawienniczych,
g) 92.34.Z - działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
h)92.72.Z - działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
i)55.23.Z - miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
j)85.14.A - działalność fizjoterapeutyczna,
k) 93.05.Z - działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3.Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:
a)01.42.Z - działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt z wyłączeniem działalności weterynaryjnej,
b) 74.87.A - działalność związana z organizacją targów i wystaw,
c) 80.42.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
d) 85.14.E - działalność paramedyczna,
e) 85.20.Z - działalność weterynaryjna,
f) 85.32.C - pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,
g) 91.33.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
h) 92.31.E - działalność galerii i salonów wystawienniczych,
i) 92.34.Z - działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
j)92.72.Z - działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
k)55.23.Z - miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
l)85.14.A - działalność fizjoterapeutyczna,
m) 92.53.Z - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody,
n) 93.05.Z - działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 9.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizacji zadań publicznych zleconych, konsultowania projektów aktów normatywnych.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10.
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2.Dochód Fundacji pochodzi z:
a)funduszu założycielskiego,
b)darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
c)dotacji i subwencji,
d)dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e)dochodów z praw majątkowych Fundacji,
f)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
g)dochodów z lokat kapitałowych.

§ 11.
Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 12.
Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych i działalność pożytku publicznego.

§ 13.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi.

§ 14.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 15.
Organami Fundacji są:
1.Zarząd
2.Rada Fundacji

§ 16.
1.Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Jeden z członków Zarządu wskazany przez Fundatora pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członkowi Zarządu przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu.

2.Członkowie zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.

3.Fundator określa wynagrodzenie członków Zarządu.

4.Fundator może zostać członkiem Zarządu.

5.Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień zastrzeżonych dla Fundatorów na mocy niniejszego Statutu w szczególności w zakresie powoływania Zarządu.

§ 17.
Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa uchwalony przez zarząd Regulamin.

§ 18.
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

§ 19.
Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a)uchwalanie wieloletnich i rocznych planów finansowych,
b)administrowanie i sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c)przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
d)tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
e)sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich Fundatorowi przed złożeniem właściwemu ministrowi,
f)ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
g)podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 20.
1.Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2.Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia, w przypadku gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie.
3.Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej pisemnej zgody Fundatora:
a)sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie lub obciążenie lub oddanie jakimkolwiek osobom w używanie jakiegokolwiek majątku Fundacji,
b)wszelkie nabycie majątku o wartości przekraczającej 10.000 złotych,
c)powołanie pełnomocnika w przypadku przewidzianym w § 21.

§ 21.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 22.
1.Rada Fundacji jest organem kolegialnym składającym się z co najmniej dwóch członków powoływanych przez Fundatora.

2.Członkowie Rady Fundacji:
a)nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8. pkt. 8. Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz.306 z 2001 z późniejszymi zmianami).

3.Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a)nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b)występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c)opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d)wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
e)opiniowanie na wniosek Fundatora rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz innych czynności realizowanych przez Zarząd Fundacji.

4.Rada Fundacji w celu wykonywania swoich uprawnień kontrolnych jest uprawniona do:
a)żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b)żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

5.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku, na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatora.

6.Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji wskazanego przez Fundatora.


Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 23.
1. Fundator może zmienić cel lub Statut Fundacji.
2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.
4. Fundacja nie może:
a.udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi",
b.przekazywać majątku na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 24.
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
4. Do obowiązków Likwidatora należy:
a.zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b.sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
c.wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
d.ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
e.spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.
5. Likwidacja nie może być prowadzona w sposób sprzeczny z celami statutowymi Fundacji, w szczególności sprzedaż zwierząt stanowiących własność Fundacji dopuszczalna jest wyłącznie na rzecz osób fizycznych lub prawnych, których działalność nie jest sprzeczna z celami statutowymi Fundacji.
6. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

§25
Statut wchodzi z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy Wydział X Gospodarczy Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Fundator:
Agnieszka Zera


 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

wesprzyj nas:

52 1020 2472 0000 6602 0184 8472

Fundacja 'Nasza Szkapa'
ul. Morcinka 1/3
44-330 Jastrzębie Zdrój

przekaż nam:

1% podatku

KRS 0000225394
cel szczegółowy "Dla Szkapy"email   

powtórz email   


2007-2014 Fundacja "Nasza Szkapa" - agnieszka.zera@gmail.com